در حال تهیه مطالب می‌باشیم

تست نفوذ تلاشی قانونی برای نفوذ به وب‌سایت و شبکه یک سازمان و ارزیابی امنیت زیرساخت و سرویس‌های آن توسط شناسایی آسیب‌پذیری‌های موجود در تجهیزات، سیستم‌های عامل، پروتکل‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده آن سازمان و بهره برداری از آسیب‌پذیری‌های به دست آمده می‌باشد. هدف از انجام این نفوذها ارزیابی سطح امنیت وب‌سایت و شبکه سازمان و ارایه گزارش و راهکار به کارفرما جهت رفع آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده است. در واقع هر سازمان پس از امن‌سازی شبکه خود و اعمال سیاست‌های امنیتی، نیاز دارد تا جهت اطلاع از میزان اثرگذاری راه‌کارهای پیاده‌سازی شده، شبکه خود را توسط نفوذگران قانونی آزمایش کند. تیم تست نفوذ شرکت رها در طی فرآیند آزمون نفوذ، با توجه به سطح توافق انجام شده با کارفرما جزییات فعالیت‌های هکرهای کلاه سیاه را شبیه‌سازی نموده و تلاش می‌کند تا نقاط ضعفی که امکان نفوذ به زیرساخت شبکه و سرویس‌های تحت وب سازمان را ممکن می‌کنند شناسایی کند. به‌این ترتیب نقاط ضعف شناسایی شده به همراه راهکارهای مناسب جهت رفع یا کاهش مخاطره آن‌ها به کارفرما ارایه خواهد شد. تست نفوذ تلاشی قانونی برای نفوذ به وب‌سایت و شبکه یک سازمان و ارزیابی امنیت زیرساخت و سرویس‌های آن توسط شناسایی آسیب‌پذیری‌های موجود در تجهیزات، سیستم‌های عامل، پروتکل‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده آن سازمان و بهره برداری از آسیب‌پذیری‌های به دست آمده می‌باشد. هدف از انجام این نفوذها ارزیابی سطح امنیت وب‌سایت و شبکه سازمان و ارایه گزارش و راهکار به کارفرما جهت رفع آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده است. در واقع هر سازمان پس از امن‌سازی شبکه خود و اعمال سیاست‌های امنیتی، نیاز دارد تا جهت اطلاع از میزان اثرگذاری راه‌کارهای پیاده‌سازی شده، شبکه خود را توسط نفوذگران قانونی آزمایش کند. تیم تست نفوذ شرکت رها در طی فرآیند آزمون نفوذ، با توجه به سطح توافق انجام شده با کارفرما جزییات فعالیت‌های هکرهای کلاه سیاه را شبیه‌سازی نموده و تلاش می‌کند تا نقاط ضعفی که امکان نفوذ به زیرساخت شبکه و سرویس‌های تحت وب سازمان را ممکن می‌کنند شناسایی کند. به‌این ترتیب نقاط ضعف شناسایی شده به همراه راهکارهای مناسب جهت رفع یا کاهش مخاطره آن‌ها به کارفرما ارایه خواهد شد. تست نفوذ تلاشی قانونی برای نفوذ به وب‌سایت و شبکه یک سازمان و ارزیابی امنیت زیرساخت و سرویس‌های آن توسط شناسایی آسیب‌پذیری‌های موجود در تجهیزات، سیستم‌های عامل، پروتکل‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده آن سازمان و بهره برداری از آسیب‌پذیری‌های به دست آمده می‌باشد. هدف از انجام این نفوذها ارزیابی سطح امنیت وب‌سایت و شبکه سازمان و ارایه گزارش و راهکار به کارفرما جهت رفع آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده است. در واقع هر سازمان پس از امن‌سازی شبکه خود و اعمال سیاست‌های امنیتی، نیاز دارد تا جهت اطلاع از میزان اثرگذاری راه‌کارهای پیاده‌سازی شده، شبکه خود را توسط نفوذگران قانونی آزمایش کند. تیم تست نفوذ شرکت رها در طی فرآیند آزمون نفوذ، با توجه به سطح توافق انجام شده با کارفرما جزییات فعالیت‌های هکرهای کلاه سیاه را شبیه‌سازی نموده و تلاش می‌کند تا نقاط ضعفی که امکان نفوذ به زیرساخت شبکه و سرویس‌های تحت وب سازمان را ممکن می‌کنند شناسایی کند. به‌این ترتیب نقاط ضعف شناسایی شده به همراه راهکارهای مناسب جهت رفع یا کاهش مخاطره آن‌ها به کارفرما ارایه خواهد شد.